ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK1. BEVEZETÉS

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató és Felhasználási Feltételek a személyes adatoknak a Compass Works KFT (a továbbiakban „CW”) által üzemeltetett www.compassworks.ro weboldallal kapcsolatos adatok kezelése tárgyában ad tájékoztatást az érintettek részére.

A CW az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.


2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Adatkezelő: Adatkezelőnek minősül a Compass Works KFT, román jogi személy, székhelye: Csíkszereda, Testvériség sugárút 22, A lépcsőház, 5 szám, Hargita megye, Románia; a J19/403/2018 szám alatt bejegyezve; adószám: 39792984.

Adatkezelés: A CW a személyes adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől.

Személyes adatok címzettje: A CW megbízottai, adatfeldolgozói.

Személyes adatok védelme: CW az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Érintettek: A www.compassworks.ro honlap látogatói.


3. A WWW.COMPASSWORKS.RO WEBOLDALON FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK

Adatkezelési tevékenység: A látogató adatainak rögzítése és nyilvántartása.

Az adatkezelés célja: A honlap használata során keletkezett személyes adatok kezelése.

Adatkezelés jogalapja: A látogató külön hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Kezelt személyes adatok: Üzenetküldés esetén: név, e-mail cím, telefonszám.
Tanfolyamra jelentkezés esetén: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatok forrása: A látogatók.


4. AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK

Tájékoztatás: A CW a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően, a jogszabályokban meghatározottak szerint, kérés esetén az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat.

Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy CW-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezelik vagy sem, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy kérés esetén a személyes adataihoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.

Hozzájárulás visszavonása: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítés: Az érintett kérheti, hogy a CW indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki.

Törlés: Az érintett kérheti, hogy a CW indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabály által meghatározott esetekben van lehetőség.

Korlátozás: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a CW korlátozza az adatkezelést, ha
a). az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg a CW ellenőrzi a személyes adatok pontosságát).
b). a CW-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
c). az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg megállapításra nem kerül, hogy az érintett jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a CW jogos indokaival szemben).

Hordozhatóság: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, az érintett pedig jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a CW rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a CW-ot. Ha ez technikailag megvalósítható, kérheti a CW-tól a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Jogorvoslat: Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságnál (www.dataprotection.ro).
Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtását megelőzően a CW adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és a CW adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.


5. KÉRELEM BENYÚJTÁSA, KEZELÉSE

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeiket az alábbi módokon nyújthatják be:
1). postai úton, a Csíkszereda, Testvériség sugárút, 22/5A szám, Hargita megye, Románia címen.
2). elektronikus úton a compassworkshr@gmail.com e-mail címen.
3). telefonon a +40 740 820 588 alapdíjas telefonszámon.
A CW az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről vagy annak elmaradásának okairól. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a CW a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Szóbeli tájékoztatás az érintett személyazonosságának igazolása esetén adható.


6. ADATFELDOLGOZÓ

A CW az adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben az adatkezelést a CW nevében és utasítása szerint az adatfeldolgozó végzi.
A CW kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó a CW előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.


7. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁT FELÜGYELŐ NEMZETI HATÓSÁG ELÉRHETŐSÉGE


Székhely: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefonszám: +40.318.059.211 +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Honlap: www.dataprotection.ro

8. AZ ÉRINTETT NYILATKOZATAI

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam.

Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő, alábbi hozzájárulások vagy a hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott döntéseimet a fenti Adatvédelmi Tájékoztató alapján hoztam meg.
Hozzájárulásom a személyes adatok kezeléséhez önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat.

Kijelentem, hogy megadott személyes adataimat kifejezetten abból a célból bocsátottam a CW rendelkezésére, hogy a CW által üzemeltetett www.compassworks.ro weboldal használata során keletkezett személyes adataimat kezelje.